FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI i TECHNOLOGII w Lipkach

W tym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się do projektu pod nazwą  „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Projekt zakłada współpracę wielu instytucji w zakresie jego realizacji, m.in. instytucje kultury, ośrodki naukowe, uczelnie wyższe, gospodarstwa edukacyjne. Zaplanowane w projekcie działania pokazują, że Opolszczyzna ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a szkoły i nauczyciele wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwalają rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwalają one dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te są wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia przewidują realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć). W naszej szkole działają cztery grupy projektowe, które realizują następujące ścieżki: klasa I i II – „W czarodziejskim świecie bajek”, klasa III – „W świecie Matelandii”, klasa IV – „Inicjatywy uczniowskie zmieniają świat”, klasa V i VI – „Rozmyślajmy nad mową!”. Oprócz zajęć pozalekcyjnych projekt zakłada również wycieczki edukacyjne do wielu ciekawych miejsc.