Nabór do pierwszej klasy

Zgłoszenia i rekrutacja do klasy I  Filialnej Szkoły Podstawowej w Lipkach na rok szkolny 2017/2018Rekrutacja dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej w Lipkach na rok szkolny  2017/2018 odbędzie się w okresie od 06 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.Regulamin Rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Będzie również do wglądu w Szkole Podstawowej w Lipkach.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

  • dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej – z urzędu;
  • dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły Podstawowej – jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje kierownik szkoły w poniedziałek od 9.00 do 11.00,  w środę od 8.00 do 12.00, w piątek od 10.00 do 14.00.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej  można uzyskać pod nr telefonu 77 412 12 80

Kryteria rekrutacyjne i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów:

KryteriumPunktyDokumenty potwierdzające spełnianie kryterium
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata5Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Skarbimierz3Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki2Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

W postępowaniu rekrutacyjnym uczniowie będą przyjmowani począwszy od najwyższej sumy punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.

Z A P R A S Z A M Y !!!