Nabór do przedszkola

OGŁASZAMY NABÓR DO PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPKACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rekrutacja dzieci do Przedszkola przy Szkole Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w okresie od 27 lutego 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

Regulamin Rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Będzie również do wglądu w Szkole Podstawowej w Lipkach.

Warunki udziału w rekrutacji:

– dzieci z terenu gminy Skarbimierz

– dostarczenie przez rodziców/opiekunów kompletu wymaganych.

Regulaminem dokumentów:

• Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej ;

• Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Filialnej Szkole Podstawowej w Lipkach, ul. Szkolna 2. Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości 21 kwietnia 2017 r. poprzez ogłoszenie w Filialnej Szkole Podstawowej w Lipkach, oraz na stronie internetowej szkoły.

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Zgłoszenia i wnioski przyjmuje kierownik szkoły w poniedziałek od 9.00 do 11.00,  w środę od 8.00 do 12.00, w piątek od 10.00 do 14.00.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 77 412 12 80

06.06.2017 roku opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Z A P R A S Z A M Y