Ogłaszamy nabór do przedszkola

DRODZY RODZICE!

OGŁASZAMY NABÓR DO PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPKACH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Rekrutacja dzieci do Przedszkola przy Szkole Podstawowej na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w okresie od 15 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. Regulamin Rekrutacji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. Będzie również do wglądu w Szkole Podstawowej w Lipkach.

Warunki udziału w rekrutacji:

– dzieci z terenu gminy Skarbimierz

– dostarczenie przez rodziców/opiekunów kompletu wymaganych Regulaminem dokumentów:
  •  a. Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola przy Szkole Podstawowej;
  •  b. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  •  c. Inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb.

                 Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Filialnej Szkole Podstawowej w Lipkach, ul. Szkolna 2.

        Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości 14 kwietnia 2016 r. poprzez ogłoszenie w Filialnej Szkole Podstawowej w Lipkach oraz na stronie internetowej szkoły.

Procedura odwoławcza:

        W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

03.06.2016 roku opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.