Zarządzenie nr 10 / 2020 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu – Osiedle.

Drodzy Rodzice! Na stronie głównej szkoły http://gzsskarbimierz.pl zostało zamieszczone zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z dokumentem.