LISTA UCZNIÓW KLAS I GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE w roku szkolnym 2022/2023

Po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 24.08.2022r
podano  ostateczną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle,ul.Akacjowa 27,49-318 Skarbimierz, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected], Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego), posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.