“POLSKA, ZŁOTA JESIEŃ” – KONKURS POETYCKO – PLASTYCZNY

Konkurs poetycko –plastyczny pod hasłem:
„POLSKA, ZŁOTA JESEŃ”
1. Cele konkursu:
• Inspirowanie i popularyzowanie twórczości poetyckiej oraz plastycznej,
• rozwijanie sprawności pisania wierszy,
• kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych,
• odkrywanie młodych talentów,
• zainteresowanie uczniów poezją,
• zachęcanie do tworzenia rysunków zgodnych z treścią wiersza;
• promowanie dzieci uzdolnionych literacko i plastycznie.
2. Uczestnicy konkursu:
Uczniowie klas 1-8 Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu- Osiedle
3. Wymogi formalne:
• wiersz może przybierać formę dowolną ( rymowany, stroficzny, ciągły, itp.),
• treść wiersza musi być zgodna z tematem konkursu, np. dotyczyć jesiennych owoców, barw, darów jesieni, zdrowia, kondycji, o które trzeba dbać jesienną porą, itp.,
• należy wykonać ilustrację pasującą do treści wiersza, technika wykonania ilustracji –
dowolna ( kredki, farby, pastele, itp.),
• prace powinny być napisane odręcznie na kartce formatu A4, bez liniatur,
• prace powinny być opisane na odwrocie.
Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek,
klasa oraz imię i nazwisko nauczyciela języka polskiego.
4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
• Konkurs trwa do 13 listopada 2020r.
Prace należy składać do swojego nauczyciela języka polskiego lub do pań: Kamili Dziembowskiej, Marzeny Łyczak.
• Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
• Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
• Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi lub nie na temat zostaną wyłączone spod oceny jury.
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi 25 listopada 2020r.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz 5-8.
6. Postanowienia końcowe.
7. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
8. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
                                                                                                                                                    Organizatorzy konkursu – Kamila Dziembowska, Marzena Łyczak