„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” – KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nawiązując do konkursu z ubiegłego roku, biblioteka ogłasza kolejną edycję „Przyłapani na czytaniu” – tym razem w czasie kwarantanny.
Zapraszamy do udziału wszystkich fotoamatorów, pasjonatów fotografii, bibliofilów oraz kochających czytać do nadsyłania zdjęć promujących pasję czytania widzianą przez pryzmat obiektywu, czyli do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Czekamy na zdjęcia pokazujące czytanie książek i realizację dwóch głośnych haseł:
 -zostań w domu;
– czytaj książki.
 Prosimy o przesyłanie fotografii (maksymalnie 2 zdjęcia) na adres: [email protected]
Konkurs trwa do 31 maja 2020 r.
Wręczenie nagród po powrocie do szkoły.
Regulamin konkursu fotograficznego
„Przyłapani na czytaniu” w czasie kwarantanny
 
I. Przepisy ogólne:
1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
2. Konkurs rozpoczyna się 9 maja 2020 i trwać będzie do 31 maja 2020 r.
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły.
4. Celem konkursu „Przyłapani na czytaniu” w czasie kwarantanny jest:
– rozwijanie pasji czytania i miłości do książek,
– promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu, rozwoju zainteresowań, dialogu ze światem i wyrażania emocji,
– popularyzacja akcji – zostań w domu,
– upowszechnianie i wykreowanie fotografii, jako dziedziny sztuki.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
II. Przepisy dotyczące prac:
1. Fotografie należy dostarczyć w postaci pliku/plików za pomocą wiadomości e-mail na adres: [email protected],
2. Każdy uczestnik ma prawo do wysłania maksymalnie 2 fotografii.
3. Zabrania się dokonywania głębszych zmian w zdjęciach, za pomocą programów do obróbki zdjęć, w tym szczególnie zmiany oryginalnej kompozycji, przez dodanie lub ujęcie jej elementów zmieniających treść fotografii, dodawania znaków wodnych, imienia i nazwiska, linków, oraz ramki.
4. Zabrania się nadsyłania do konkursu zdjęć przedstawiających nagość, również zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, szerzące nienawiść, obrażające uczucia religijne, bądź naruszające prawo, będą dyskwalifikowane z udziału w konkursie, bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie fotografie.
7. Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów, którym przyznane zostaną nagrody książkowe.
8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020 r., jeśli to będzie możliwe, w tym czasie nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w siedzibie szkoły. Jeśli sytuacja związana z pandemią koronawirusa na to nie pozwoli, zwycięzców ogłosimy na stronie WWW oraz na Facebooku, a rozdanie nagród nastąpi w terminie późniejszym.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej, jakości technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
III. Wykorzystanie prac:
1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie Facebook szkoły oraz na stronie https://gzsskarbimierz.pl/, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii konkursowej znajduje się czyjś wizerunek uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do wizerunku lub wszelkich innych praw.
 
IV. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu:
 
Udział dziecka w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą przez rodzica na:
1. Przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska) w celach wynikających z organizacji konkursu Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu – Biblioteka w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów danych mojego dziecka w przypadku wygranego konkursu, którego było uczestnikiem, na stronie internetowej i portalu społecznościowym Facebook GZS w Skarbimierzu-Osiedle.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć mojego autorstwa nadesłanych na konkurs „Przyłapani na czytaniu”. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych na konkurs prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.)
IV. Postanowienia końcowe:
 
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
Wiesława Kuzior