Regulamin rekrutacji uczniów do klasy czwartej GSP w Skarbimierzu-Osiedle

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy czwartej GSP w Skarbimierzu-Osiedle.
1.Regulamin został opracowany na podstawie: – ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 59), – ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz 60), -statut szkoły.
2. Dyrektor szkoły powołuje komisję do spraw rekrutacji, w skład której wchodzą: wychowawcy klas trzecich, pedagog szkolny – przewodnicząca komisji, nauczyciele klas starszych (osoba wspomagająca).
3. Komisja do dnia 15.06.2017 dokonuje analizy i sporządza listy uczniów klas czwartych. Zachowuje się ciągłość grupy z uwzględnieniem koniecznych zmian osobowych.
4. Listę uczniów zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.
5. Rodzic ma prawo do dnia 20 czerwca 2017 wnioskować do komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej o zmianę klasy z podaniem uzasadnienia . Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.
6. Do dnia 30 czerwca 2017 komisja rozpatruje złożone wnioski i udziela indywidualnych odpowiedzi rodzicom.