Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu – Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej:
  • od 16 lutego do 26 marca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców w szkole zgłoszenia dziecka. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
  •  do 30 marca 2021 r. –  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe;
  •  31 marca 2021 r. –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  •  od 02 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie przez rodziców kandydatów w formie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 4) potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole,   do której zostało zakwalifikowane;
  • 20 kwietnia 2021r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4