ZARZĄDZENIE nr 29/2020 i 30/2020 DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU – OSIEDLE

link:
 
ZARZĄDZENIE NR 29 DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE Z DNIA 26.10.2020 r. w sprawie wprowadzania Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
  
ZARZĄDZENIE NR 30 DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE Z DNIA 26.10.2020 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu – Osiedle
 
ZARZĄDZENIE NR …
DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
Z DNIA …
 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
                                                                                                  
Na podstawie:
 • 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L 11 z 4.5.2016);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
zarządza się, co następuje:
 
 • 1
 
W Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle wprowadza się do stosowania Regulamin pracy zdalnej.
 • 2
 
Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią Regulaminu pracy zdalnej i potwierdzenia tego faktu na piśmie.
 • 3
 
Treść regulaminu dostępna jest dla wszystkich pracowników w gabinecie Dyrektora.
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN PRACY ZDALNEJ
W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
 
 • 1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników.
 • 2.
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 • Pracy zdalnej – należy przez to rozumieć pracę określoną w umowie o pracę, umowie zlecenia, umowie o współpracy oraz innej umowie cywilnoprawnej łączącej Pracownika z Pracodawcą, wykonywaną przez czas oznaczony poza miejscem jej stałego wykonywania;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Pracodawcy – należy przez to rozumieć Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, reprezentowany przez Dyrektora;
 • Pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • 3.
 
Praca zdalna nie stanowi telepracy w rozumieniu art. 675-6717 Kodeksu pracy[1].
 • 4.
 1. Warunki i zasady pracy zdalnej, w tym zakres i harmonogram wykonywanej pracy określa pracodawca, jednakże pracownik może także zaproponować własny harmonogram i zakres pracy, który będzie mógł realizować.
 2. Jeżeli wymagają tego potrzeby, w ramach pracy zdalnej Pracodawca może powierzyć pracownikowi inne obowiązki (spoza zakresu czynności dla jego stanowiska pracy). W takiej sytuacji Dyrektor dokonuje powierzenia w drodze polecenia służbowego (na piśmie), maksymalnie na 3 miesiące, w ramach kwalifikacji pracownika, bez obniżenia wynagrodzenia pracownika.
 
 
 
 
 • 5.
Prawa i obowiązki pracodawcy
 
 1. Pracodawca zobowiązuje się do przekazania pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający pracownikowi pracę zdalną.
 2. Pracodawca zapewnia środki pracy i materiały do pracy potrzebna do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną.
 3. Na polecenie Pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniająca w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonywania.
 4. Pracodawca organizując pracę zdalną ponosi odpowiedzialność w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy na ogólnych zasadach wynikających z przepisów Kodeksu Pracy[2].
 • 6.
Prawa i obowiązki pracowników
 
 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej po złożeniu przez pracodawcę oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej dotyczącego polecenia wykonywania pracy zdalnej (załącznik nr 2). Wykonywanie pracy zdalne może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.
 2. Pracodawca może w każdej chwili cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
 3. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej po udzieleniu zgody na pracę zdalną od pracodawcy w związku ze złożonym wnioskiem o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Pracowników podejmujących pracę zdalnie zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Pracownik podejmujący pracę zdalną zapewnia odpowiednie warunki świadczenia pracy.
 6. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych, innych tajemnic prawnie chronionych i danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 7. Jeżeli pracownik nie ma możliwości świadczenia pracy zdalnej z zapewnieniem właściwych zabezpieczeń, w szczególności ze względu na „siłę wyższą” (np. brak prądu, brak Internetu) niezwłocznie zawiadamia pracodawcę i postępuje zgodnie z jego instrukcjami.
 • 7.
 1. Pracowników szkoły zobowiązuje się do:
 • pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych Pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 • bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania efektów swojej pracy Pracodawcy;
 • zapewnienia właściwych warunków umożliwiających skuteczną pracę zdalną, w tym z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji;
 • zapewnienia, aby domownicy nie mieli wglądu w wykonywaną pracę, w szczególności poprzez właściwe ustawienie ekranu komputera oraz smartfonu, a także zapewnienie pracy z dokumentami w sposób uniemożliwiający wgląd osób postronnych;
 • blokowania komputera lub smartfonu kończąc korzystanie z urządzeń.
 1. Pracownik ma prawo do wsparcia technicznego ze strony Pracodawcy. Pracownik niezwłocznie zgłasza Pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie.
 2. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczycieli mogą odbywać się drogą elektroniczną z wykorzystaniem dziennika elektronicznego Vulcan oraz platformy TEAMS. Osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji poruszanych w czasie zebrań.
 • 8.
 
Podczas pracy zdalnej pracownik zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze:
 • odpowiedni dobór mebli: krzesło z regulowaną wysokością oraz regulowanym odchyleniem oparcia, aby dostosować je do wzrostu użytkownika;
 • klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości dostosowanej do wzrost i wzroku użytkownika, zaleca się zachowanie właściwej odległość twarzy od monitora: około 40- 70 cm;
 • optymalne ustawienie monitora – odchylenie go lekko do tyłu i ustawienie tak, aby był idealnie przed użytkownikiem;
 • wykonywanie co godzinę przerw w pracy przy komputerze oraz ćwiczeń relaksacyjnych oczu i mięśni szyi, barków i dłoni;
 • rozgrzanie nadgarstków, palców, przedramion;
 • utrzymywanie właściwej pozycji siedzącej: zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa, podparcie pleców w okolicy lędźwiowej, oparcie przedramion na podłokietnikach,
 • używanie okularów korekcyjnych, w przypadku wady wzroku;
 • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
 
 • 9.
Ochrona informacji, w tym ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
 
 1. Pracownicy szkoły w  ramach wykonywania obowiązków służbowych mogą przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem urządzeń mobilnych (tj. laptop, tablet, notebook, smartfon, telefon komórkowy) poza siedzibą jednostki.
 2. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania postanowień Polityki ochrony danych osobowych przyjętej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle wraz z dokumentami powiązanymi.
 • 10.
 
 1. Zobowiązuje się pracownika do zabezpieczenia dostępu do sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przez osoby postronne, w tym wspólnie zamieszkujące, oraz przed zniszczeniem.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do:
  • korzystania z urządzeń w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym wgląd w wykonywaną pracę (zabezpieczenie dostępu do urządzenia hasłem, szyfrowanie plików, zabezpieczenie środkami ochrony kryptograficznej, urządzenia powinny być zaopatrzone w minimalne dane kontaktowe właściciela);
  • zabezpieczania dostępu do sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji (w tym także znajdujących się na nośnikach papierowych) przed osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi, oraz zniszczeniem;
  • wykonywania aktualizacji oprogramowania urządzeń mobilnych;
  • instalacji oprogramowania umożliwiającego zdalne usunięcie danych;
  • instalowania i korzystania na urządzeniach mobilnych wyłącznie z legalnych aplikacji mobilnych;
  • korzystania z urządzeń mobilnych z zainstalowanym sprawdzonym oprogramowaniem antywirusowym.
 
 • 11.
Użytkownikom urządzeń mobilnych służących do przetwarzania danych osobowych zabrania się:
 • udostępniania urządzenia osobom nieupoważnionym;
 • korzystania z urządzeń w warunkach mogących powodować ich uszkodzenie;
 • łączenia się z siecią publiczną poprzez niezabezpieczone łącza (np. sieć WIFI bez hasła);
 • wykorzystywania urządzenia do celów prywatnych w trakcie wykorzystywania konta użytkownika przeznaczonego do wykonywania obowiązków służbowych;
 
 
 
 • 12.
 
Użytkownicy prywatnych urządzeń mobilnych służących do przetwarzania danych osobowych poza obszarem Administratora Danych Osobowych zobowiązani są natychmiastowo tj. do 5 godzin od zaistniałej sytuacji powiadomić Dyrektora lub Inspektora Ochrony Danych w przypadku, kiedy urządzenie:
 • ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu (w tym zostanie zainfekowane wirusem);
 • zostanie zgubione;
 • zostanie skradzione.
 • 13.
Stacja robocza (komputer stacjonarny, notebook, netbook) wykorzystywana do przetwarzania danych osobowych musi spełniać następujące wymagania:
 • system operacyjny musi być legalny oraz musi być na nim aktywna funkcja automatycznej aktualizacji;
 • wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w trakcie pracy musi być legalne, a jego licencja musi umożliwiać wykorzystywanie w innych celach niż osobiste;
 • oprogramowanie antywirusowe musi być stale włączone z aktywną funkcją automatycznej aktualizacji;
 • oprogramowanie służące ochronie przed zagrożeniami płynącymi z sieci publicznej (zapora ogniowa) musi być stale włączone z aktywną funkcją automatycznej aktualizacji;
 • system operacyjny musi zostać wyposażony w konto użytkownika wykorzystywane wyłącznie przez użytkownika systemu. Hasło do konta użytkownika musi pozostać poufne i może być wykorzystywane wyłącznie przez użytkownika systemu informatycznego;
 • system operacyjny musi być wyposażony w funkcję automatycznego wygaszenia ekranu, po którego aktywacji wznowienie będzie wymagało podania hasła do konta użytkownika.
 • 14.
 1. Jeżeli w ramach przetwarzania danych osobowych korzystając z prywatnych urządzeń informatycznych następuje komunikacja za pośrednictwem sieci publicznej (wchodzenie na strony internetowe, wysyłanie i odbieranie wiadomości elektronicznych, wykorzystywanie oprogramowania służącego wymianie informacji w sieci publicznej) dostęp do sieci musi być zabezpieczony poprzez zastosowanie hasła dostępu.
 2. Pracując na odległość należy zwrócić większą uwagę na ryzyko zagrożeń w cyberprzestrzeni, do których należą w szczególności:
  • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.);
  • kradzieże tożsamości;
  • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;
  • blokowanie dostępu do usług;
  • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne);
  • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).
 3. Aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami w sieci należy zapewnić:
  • zainstalowane, aktualne i aktywne oprogramowanie antywirusowego i spyware;
  • automatyczną aktualizację systemu operacyjnego;
  • szczególną ostrożność przy otwieraniu plików nieznanego pochodzenia;
  • korzystanie wyłącznie ze stron, które mają ważny certyfikat szyfrowania (https);
  • okresowe skanowanie komputera i sprawdzanie procesów sieciowych;
  • sprawdzanie plików pobranych z Internetu za pomocą skanera plików;
  • zachowanie ostrożności przed dostępem osób postronnych do danych, przy udzielaniu informacji w serwisach i na stronach internetowych oraz drogą mailową;
  • ciągłość działania systemów informatycznych i utrzymanie integralności danych poprzez wykonywanie kopii zapasowych co najmniej raz w tygodniu (m.in. prac przygotowanych do oceny, prac sprawdzonych oraz wiadomości e-mail), które służą ochronie przed ich ewentualnym zniszczeniem lub zmodyfikowaniem.
 
 • 15.
 1. Pracownik zobowiązany jest do zorganizowania pracy tak, aby osoby postronne nie miały dostępu do dokumentów zawierających dane osobowe.
 2. Odchodząc od komputera pracownik zobowiązany jest do blokowania dostępu do urządzenia, na którym pracuje (wygaszacz ekranu z hasłem, wylogowanie użytkownika).
 3. Zobowiązuje się pracownika do zabezpieczenia urządzenia poprzez weryfikację dostępu – nadanie hasła. Ogólnie przyjętym standardem bezpieczeństwa jest posiadanie hasła złożonego z minimum 8 znaków – które zawiera małe i wielkie litery, cyfrę oraz jeden znak specjalny (np. wykrzyknik) W każdym przypadku warto rozpatrzeć nadanie hasła dłuższego niż wskazane minimum, przede wszystkim powinno być ono bardziej urozmaicone. Zmiana hasła następuje nie rzadziej, niż co 30 dni.
 • 16.
 1. W przypadku zgubienia urządzenia do pracy należy niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły lub Inspektora Ochrony Danych.
 2. Pracownicy zobowiązani są do używania służbowych kont e- mail.
 3. Przed wysłaniem wiadomości pracownicy zobowiązani są do upewnienia się, czy wiadomość została zaadresowana do odpowiedniej osoby.
 4. Pracowników przestrzega się przed otwieraniem wiadomości od nieznanych adresatów (nie otwieraj załączników, nie klikaj w link zawarty w wiadomości).
 5. Pracownicy zobowiązani są do używania tylko zaufanego dostępu do sieci lub chmury.
 • 17.
Zasady korzystania z dokumentów w formie papierowej
 1. Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy zasadami wszystkie dokumenty zawierające informacje poufne, w tym dane osobowe, powinny być przechowywane w szafach zamykanych na klucz w siedzibie pracodawcy.
 2. Obowiązuje ogólny zakaz zabierania dokumentów lub ich kopii poza siedzibę pracodawcy.
 3. Jeżeli do pracy zdalnej niezbędny jest dostęp do dokumentów papierowych, pracownik zgłasza do pracodawcy prośbę o możliwość ich skopiowania oraz zabrania do domu na czas wykonywania pracy zdalnej.
 4. Po otrzymaniu zgody na piśmie lub w formie służbowej wiadomości e-mail, pracownik może sporządzić kopie niezbędnych dokumentów.
 5. Zabronione jest zabieranie poza siedzibę pracodawcy oryginałów dokumentów.
 6. Po skopiowaniu dokumentów pracownik przygotowuje ich zestawienie, zawierające informacje jakie dokumenty, w jakiej liczbie zostały skopiowane.
 7. Informacja jest przekazywana pracodawcy.
 8. Podczas przewożenia dokumentów do miejsca realizowania pracy zdalnej, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie zgubić.
 9. Praca z dokumentami nie może być wykonywana w miejscu publicznym.
 10. Po zakończeniu pracy, wszystkie dokumenty należy zwrócić pracodawcy, który weryfikuje ich kompletność.
 • 18.
Zobowiązuje się pracowników do bezpiecznego zarchiwizowania danych w sposób uniemożliwiający dostęp niepowołanym osobom (w tym również domownikom) oraz poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed zniszczeniem (np. zalanie) m. in. poprzez złożenie w teczki, skoroszyty, segregatory i zamknięcie ich w szafkach.
 • 19.
Zasady zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metody i techniki kształcenia na odległość
 1. Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami zalicza się zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w § 2 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po przekroczeniu obowiązkowego wymiaru godzin, zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.
 2. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w ust. 1, zaliczane są do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, jeżeli:
  • Zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych przez Dyrektora;
  • Nauczyciel zapewnił uczniom a w przypadku uczniów klas I – III, dzieci oddziału przedszkolnego – ich rodzicom źródła i materiały do realizacji zajęć w formie elektronicznej;
  • Każdy uczeń i rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem;
  • Nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji, w których mowa w pkt 3;
  • Nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również udziela informacji uczniom lub rodzicom o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach.
 3. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 • 20.
 1. Zajęcia realizowane przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. poz. 493) są dokumentowane na podstawie odpowiednich zapisów w Dzienniku Elektronicznym Szkoły.
 2. Nauczyciele zobowiązani zostali do przekazywania na konto Dyrektora w dzienniku elektronicznym Vulcan kopii materiałów kierowanych do uczniów, do każdej realizowanej jednostki lekcyjnej.
 3. Wpisy w Dzienniku Elektronicznym powinny być dokonywane w sposób systematyczny, zgodnie ze stanem faktycznym.
 • 21.
 
 1. Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.
 2. Nauczyciel, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, otrzymuje m.in. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny (w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy), jeżeli jest do nich uprawniony.
 3. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 4. Jeżeli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciel realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze powyżej obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć, w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, to przysługuje mu z tego tytułu wynagrodzenie ustalone zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
 • 22.
 
 1. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w określonym czasie niektórzy pracownicy nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy.
 2. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
 
 • 23.
Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi
 
 1. O organizacji pracy pracowników administracji i obsługi szkoły decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli nie jest możliwe świadczenie przez pracownika administracji pracy w formie zdalnej, to gdy jest to niezbędne do realizowania zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek, dyrektor szkoły może polecić pracownikowi pracę na terenie szkoły.
 3. Pracownicy administracji i obsługi, którzy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły świadczą pracę, zdalnie lub na terenie jednostki, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień.
 4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy pracownicy administracji i obsługi nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.
 5. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
 
 • 24.
Postanowienia końcowe
 1. Praca zdalna jest wykonywana przez czas określony przez Pracodawcę.
 2. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą wewnętrzne procedury obowiązujące u Pracodawcy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
………………………………                                                    …………………………
(imię i nazwisko pracownika)                                                                                  (miejscowość i data)
………………………………
………………………………
………………………………
         (stanowisko/dział)
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ
Z REGULAMINEM PRACY ZDALNEJ
 
Oświadczam, że w dniu ……………….. zapoznałam(-em) się z Regulaminem pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
………………………………..
(data i podpis pracownika)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
 
 
 
POLECENIE PRACY ZDALNEJ
dla Pani/Pana ……………………………………………………………………………… z dnia …………………..
Polecam  Pani/Panu* pracę zdalną poza miejscem stałego wykonywania pracy od dnia ……………….. do odwołania/dnia  …………………* . Okres wykonywania pracy zdalnej może ulec stosownemu skróceniu lub wydłużeniu.
Wykonywanie pracy będzie odbywało się zgodnie z treścią i na warunkach określonych w umowie o pracę.
Nauczyciel realizuje pracę w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami  albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych.
W czasie wykonywania pracy zdalnej jest Pani/Pan zobowiązana/y do stosowania zasad określonych w Regulaminie pracy zdalnej, który obowiązujące w jednostce.
 
 
 
 
…………………………………
Data i podpis pracodawcy
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy zdalnej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
 
………………………………                                                            …………………………
(imię i nazwisko pracownika)                                                                                         (miejscowość i data)
………………………………
………………………………
………………………………
         (stanowisko/dział)
 
 
WNIOSEK O WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ
 
              Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi wykonywania pracy w formie zdalnej, w terminie od ……………………. do …………………., w miejscu ………………………..
………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z treścią i na warunkach określonych w umowie o pracę.
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
(data i podpis pracownika)
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
………………………………..
(data i podpis pracodawcy)
 
 
 
[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
[2]Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
ZARZĄDZENIE NR ….
DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
 Z DNIA …
 
w sprawie: w sprawie wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
 
Na podstawie:
 • Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374);
 • 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 493);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Wprowadza się do stosowania Procedurę kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 2.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców do stosowania niniejszego zarządzenia.
 • 3.
Procedura obowiązuje od ………. odwołania.
PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 • 1
 
Niniejsza procedura określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość, związane z tym prawa i obowiązki Dyrektora, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów, a także metody i techniki kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 2.
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 • Kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Szkole, jednostce– należy przez to rozumieć Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 3.
 
Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 • ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 • zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
  1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
  2. uczniów klas I- III;
  3. uczniów klasy IV;
  4. uczniów klas V- VII;
  5. uczniów klasy VIII.
 
 • 4.
Nadzór pedagogiczny
 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem na odległość prowadzi Opolski Kurator Oświaty w zakresie:
 • sposobu realizacji kształcenia na odległość;
 • stopnia obciążeń uczniów realizacja zleconych im zadań.
 1. Dyrektor Szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
 3. Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego dostosował metody przeprowadzania kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów prawa, realizacji podstawy programowej oraz sposób prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 5.
 
 1. Dyrektor Szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący o problemach i trudnościach wynikających z realizacji kształcenia na odległość.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji kształcenia na odległość w stosunku do wybranych uczniów. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustali alternatywne formy kształcenia.
 4. Organ prowadzący jednostkę może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.
 5. Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę co do zasady rodzic zawiera z organem prowadzącym, który jednak może być reprezentowany przez dyrektora – po udzieleniu mu stosownego upoważnienia.
 
 
 
 
Rozdział 2
Prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły
 
 1. Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym:
 • Uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 • Uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.
 1. Dyrektor Szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość:
 • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.:
  • równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;
  • zróżnicowanie tych zajęć;
  • możliwości psychofizyczne ucznia;
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 2. Dyrektor Szkoły w celu zorganizowania kształcenia na odległość może poprosić o wsparcie techniczne i informatyczne Administratora e-szkoły oraz osoby aktualizujące stronę szkoły i szkolnego Facebooka.
 
 • 7.
Zasady współpracy szkoły z sanepidem
 
 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno – epidemiologiczną.
 5. Dyrektor Szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 
Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • 8.
 
 1. Zgodnie ze Statutem szkoły w szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów są: psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca świetlicy.
 4. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc udzielana w oddziale przedszkolnym jest w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 • 9.
 1. Formę kontaktu pedagog i psycholog dostosowuje do potrzeb i możliwości, może to być za pośrednictwem:
  • telefonu;
  • poczty elektronicznej;
  • dziennika elektronicznego;
  • komunikatorów typu Microsoft Teams, Skype, Messenger, WhatsApp, Facebook;
  • Rozwiązań chmurowych.
 2. Charakter zadań jest zależny od rodzaju zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, może mieć formę:
 • zajęć on-line z uczniami;
 • czatu z uczniami;
 • opracowania materiałów i ćwiczeń do samodzielnej pracy ucznia.
 1. Kontakty z uczniem objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną nawiązywane są regularnie.
 2. Pedagog i psycholog szkolny prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.
 3. Pedagog i psycholog szkolny określa stałe godziny dyżurowania prowadząc wsparcie dla rodziców i uczniów.
 4. Pedagog i psycholog szkolny udostępnia uczniom oraz rodzicom materiały i instrukcje dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i rodzaju niepełnosprawności oraz przekazanie ich poprzez komunikatory internetowe, pocztą elektroniczną czy przesłanie do domów.
 5. Pedagog i psycholog szkolny ma obowiązek:
  • ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców;
  • organizowania konsultacji on- line;
  • świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 6. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 7. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 8. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 9. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 10. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;
 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 1. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga i psychologa powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii.
 
 
 
 
 
 • 10.
Logopeda szkolny
 
 1. Logopeda przygotowuje i przekazuje rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.
 2. Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.
 3. Zaleca się aby logopeda nagrywał i przesyłali filmiki instruktażowe rodzicom.
 4. Logopeda szkolny określa stałe godziny dyżurowania na skype, Messenger, poczta elektroniczna, telefonicznie – wsparcie dla rodziców i uczniów.
 • 11.
Nauczyciel wspomagający
 
 1. Nauczyciele wspomagający pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami przedmiotów w celu wspomagania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Nauczyciele wspomagający, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniem bądź jego rodzicem pozostają do dyspozycji na zasadach udzielania wsparcia poprzez komunikatory, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną bądź inne formy kontaktu wypracowane na potrzeby ucznia i rodzica.
 
Rozdział 4
Metody kształcenia na odległość
 • 12.
Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła:
 • sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć klas i oddziałów;
 • uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
 • przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia;
 • opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość;
 • opracowuje informacje dla rodziców i uczniów dotyczące w szczególności:
  1. organizacji warunków do nauki w domu,
  2. sposobów motywowania i wspierania ucznia w systematycznym uczeniu się poza Szkołą,
  3. zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.
 • 13.
 1. Komunikowanie się̨ przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:
  • synchronicznym– komunikowanie w czasie rzeczywistym (on- line);
  • asynchronicznym– z przesunięciem w czasie, wysyłanie komunikatów następuje w rożnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi.
 2. Bezpośrednią platformą do prowadzenia nauczania zdalnego stanowi dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma TEAMS
 3. Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym szkoły materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 4. Przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania następuje za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
 
Rozdział 5
Prawa i obowiązki pracowników
 • 14.
Prawa i obowiązki nauczycieli
 
 1. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z uczniami zobowiązani są do uwzględnienia różnych potrzeb edukacyjnych, w tym z wynikających z niepełnosprawności.
 2. Zobowiązuje się pracowników do ponownego przeanalizowania dokumentacji uczniów z orzeczeniem i opinia poradni PPP.
 • 15.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
1)    propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
2)    konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
3)    opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
4)    linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych;
5)    programy, zabawy on-line.
 1. Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.
 2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego przekazują zadania w sposób zrozumiały dla każdego rodzica.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.
 4. Rodzice powinni zwrócić uwagę na staranność i dokładność działań dziecka. Wszelkie informacje i zadania będą opisane w punktach, aby przekaz zadań i czynności był czytelny.
 
 • 16.
Diagnoza przedszkolna
 
 1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Nauczyciele do końca kwietnia zobowiązani są przekazać rodzicom (za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
 3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przydane mogą okazać się również zadania odsyłane przez rodziców.
 4. Należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
 5. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
1)    preferowaniu zabawy indywidualnej;
2)    łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek;
3)    wysokim stopniu ruchliwości;
4)    nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu;
5)    potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
 1. Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 
 • 17.
 
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do:
 • dokumentowania pracy własnej zgodnie z niniejszą procedurą;
 • systematycznej realizacji treści programowych;
 • poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów;
 • przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp;
 • zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza szkołą;
 • przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
 • kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej;
 • przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.
 1. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie                                    z planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia.
Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji.
 
 
 • 18.
Nauczyciel wychowawca
 1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem
  i uczniem. Dopuszcza się możliwość pozyskiwania adresów e-mail uczniów przez nauczycieli do zakładania kont klasy na portalach wydawnictw oświatowych, z zasobów których korzysta nauczyciel i szkoła.
 2. Wychowawcy klas przekazują swoim uczniom i ich rodzicom adresy mailowe
  do kontaktu z nauczycielem.
 
 • 19.
 1. Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na odległość, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje utrudniony, bądź niemożliwy kontakt poprzez wykorzystanie Internetu.
 2. Bibliotekarz przygotowuje przydatne informacji, które nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wykorzystać podczas pracy z uczniem.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 przesyłane są przez Dziennik elektroniczny do nauczycieli, uczniów i rodziców.
 
 • 20.
Wychowawca świetlicy
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on- line zestaw zabaw
i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu w kreatywny sposób.
Nauczyciele udostępniają propozycje spędzania wolnego czasu na stronie internetowej Szkoły.
 • 21.
 
Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń podczas realizacji kształcenia na odległość.
 
 • 22.
 
 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczyciel mogą odbywać się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Głosowania są jawne.
 3. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej lub nagrań audio i video.
 
Rozdział 6
Zadania i obowiązki uczniów i rodziców
 • 23.
 
 1. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcami.
 2. Uczniowie zobowiązani są do założenia bezpłatnych kont na poleconych przez nauczyciela platformach edukacyjnej oraz zainstalowania oprogramowania rekomendowanego przez szkołę.
 3. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli lub problemów z systemem – uczeń zobowiązany jest go zawiadomić.
 4. Uczeń zobowiązany jest do
  • kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, prac kontrolnych, itp.;
  • Kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem;
 5. Rodzice zapewniają w szczególności uczniom:
  • odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu;
  • dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną pozycję pracy;
  • właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.
 6. Rodzice uczniów klas I- III zobowiązani są do:
  • odbierania codziennie materiałów od nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;
  • kontrolowania treści nauczania oraz wykonywania zadań i prac przez dziecko;
  • odsyłania terminowo zadanych zadań i prac dzieci za pomocą ustalonych środków komunikacji (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna oraz komunikatory: Messenger i WhatsApp).
 
Rozdział 7
Materiały edukacyjne
 • 24.
 
 1. Dyrektor Szkoły w szczególności rekomenduje do korzystania z następujących możliwości kształcenia na odległość:
 • poczta elektroniczna;
 • strony internetowe rekomendowane przez MEN;
 • Facebook, Messenger, Whatsapp;
 • Microsoft TEAMS;
 • Google Hangouts;
 • Google Classroom;
 • Office 365;
 • platformy edukacyjne wydawnictw pedagogicznych;
 • Zintegrowana Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN;
 • Materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN;
 • Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 1. Wymieniony w ust. 1 katalog, nie jest zamknięty. Nauczyciel może przyjąć inne rozwiązania.
 2. Uczniowie oraz nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, który zapewnia:
 • Microsoft Teams— centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania;
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms;
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway;
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint;
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams;
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB;
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze;
 • Konferencje wideo HD.
Rozdział 8
Zasady kształcenia na odległość
 • 25.
 
 1. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia on-line oraz zlecanie uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie (bez użycia komputerów).
 2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line zobowiązuje się ucznia do uczestniczenia w programach telewizyjnych oraz słuchanie audycji radiowych realizujących treści podstawy programowej. Jednocześnie uczeń lub jego rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy trudności w realizacji zajęć on-line. Wychowawca klasy, nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami muszą wypracować wspólny model współpracy.
 3. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej nauczyciel zobowiązany jest do ograniczenia się tylko do przesyłanych materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu (bez użycia komputera).
 4. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 • zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
 • Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi;
 • Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin;
 • W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
 • Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi;
 • Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy– do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i – uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
 1. Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia/rodzica wykonanych zadań w celu ocenienia.
 2. Nauczyciel odsyła do ucznia ocenioną pracę zgodnie z niniejszą procedurą.
 3. Nauczyciel również może nagrywać krótkie filmiki lub pliki audio wyjaśniające nowe zagadnienia pomagające uczniom zrozumieć materię.
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zachęcać uczniów
  do codziennego ruchu, przypominając zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 5. W przypadku braku możliwości odbierania wiadomości elektronicznych przez uczniów i rodziców wychowawca klasy telefonicznie ustala z rodzicami zasady nauczania.
 • 26.
Realizacja nauczania dzieci objętych obowiązkowych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 1. Nauczyciele zobowiązani są do wskazywania rodzicom (telefonicznie, poprzez komunikatory, e-mail) zadań i ćwiczeń w książkach do uzupełniania.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wskazać rodzicom instruktaż do zadań oraz wyjaśnić problematyczne kwestię.
 3. Rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac.
 4. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi wykonanych przez dziecko zadań.
 5. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 6. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
 
Rozdział 9
Ocenianie
 • 27.
 
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.
 
 
 • 28.
Ocenianie bieżące
 
 1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
  • Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie MS Office 365;
  • Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie;
  • Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
  • Terminowe wykonywanie zadań;
  • Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;
  • Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
 4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.
 5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :
 • ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;
 • dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;
 • ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory);
 • ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy.
 • odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych;
 • przygotowanie projektu przez ucznia.
 • 29.
 1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę
  prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie tygodniowego planu treningowego.
 2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych ćwiczeń fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków.
 3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych przez ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków aktywności fizycznej.
 • 30.
Ocenianie zachowania
 1. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
 2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą odznacza się uczeń – tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).
 3. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji – np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi.
 • 31.
 1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub oceną wykonanego zadania.
 3. Nauczyciel uzasadnia każda ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 
 • 32.
Ocenianie kształtujące
 
 1. Podczas oceniania kształcenia na odległość warto wykorzystywać zasady oceniania kształtującego.
 2. Ocenianie kształtujące to szczególny sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.
 3. Główne zasady oceniania kształtującego:
  • określenie celu poszczególnych prac i zadań oraz formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia;
  • ustalenie jasnych kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia – co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte.
   Kryteria pomagają uczniom przygotować się oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział;
  • stosowanie efektywnej informacji zwrotnej – nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna zawsze powinna zawierać cztery elementy:
 4. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 5. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
 6. wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
 7. wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;
  • budowanie atmosfery uczenia się, współpracując z uczniami i rodzicami – wprowadzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci;
  • formułowanie odpowiednich pytań kluczowych – zadawanie przez nauczycieli kluczowych pytań skłania uczniów do myślenia oraz ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę;
  • wprowadzenie procesu samooceny- jeżeli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.
 
 • 33.
 
Nauczyciel wszystkie bieżące oceny umieszcza niezwłocznie po wystawieniu w dzienniku elektronicznym obowiązującym w szkole.
 
 • 34.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  • frekwencja na zajęciach (w tym na zajęciach podczas kształcenia na odległość) z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  • uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  • skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –konsultacji indywidualnych.
 4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Podanie może być wysłane na adres poczty elektronicznej wychowawcy.
 5. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie wymogów, w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 4. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań lub przystępuje do udzielania odpowiedzi ustanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. Z ustnej odpowiedzi ucznia sporządza się protokół, który jest dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian lub odpowiedz ustna została zaliczona na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 • 35.
Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej
 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.
 4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 6. Dyrektor Szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  imię  i  nazwisko  ucznia,  nazwę  zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
 
 • 36.
Egzamin klasyfikacyjny
 
 1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeńnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
 6. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektoraszkoły.
 8. Dyrektor Szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.
 2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu
 • 37.
Egzamin poprawkowy
 
 1. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,
  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
 3. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektoraszkoły, nie później niż do końca września.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.
 2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 5. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
  z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 
 
Rozdział 10
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 38.
 1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy zakres materiału tak, by uczniowie byli równomiernie obciążeni zajęciami w poszczególne dni tygodnia oraz by były one zróżnicowane. Dyrektor kładzie również nacisk na to, by treści nauczania były dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, a także na łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 2. Podczas organizacji kształcenia na odległość należy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniówz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 3. Podczas nauki z wykorzystaniem komputera należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze:
  • odpowiedni dobór mebli: krzesło z regulowaną wysokością oraz regulowanym odchyleniem oparcia, aby dostosować je do wzrostu użytkownika;
  • klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości dostosowanej do wzrost i wzroku użytkownika, zaleca się zachowanie właściwej odległość twarzy od monitora: około 40- 70 cm;
  • optymalne ustawienie monitora – odchylenie go lekko do tyłu i ustawienie tak, aby był idealnie przed użytkownikiem;
  • wykonywanie co godzinę przerw w pracy przy komputerze oraz ćwiczeń relaksacyjnych oczu i mięśni szyi, barków i dłoni;
  • rozgrzanie nadgarstków, palców, przedramion;
  • utrzymywanie właściwej pozycji siedzącej: zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa, podparcie pleców w okolicy lędźwiowej, oparcie przedramion na podłokietnikach,
  • używanie okularów korekcyjnych, w przypadku wady wzroku;
  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
 • 39.
Postanowienia końcowe
 1. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących kształcenia na odległość, na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
 2. Dyrektor zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli o rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość poprzez komunikat na stronie internetowej oraz wiadomość za pośrtednictwem dziennika elektronicznego lub e-mail.
ZARZĄDZENIE NR ….
DYREKTORA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
 Z DNIA …
 
w sprawie: w sprawie wprowadzenia Procedury kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle
 
Na podstawie:
 • Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U z 2020 r. poz. 374);
 • 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 493);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389)
zarządzam, co następuje:
 • 1.
 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Wprowadza się do stosowania Procedurę kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 2.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników, uczniów oraz rodziców do stosowania niniejszego zarządzenia.
 • 3.
Procedura obowiązuje od ………. odwołania.
PROCEDURA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W SKARBIMIERZU-OSIEDLE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 • 1
 
Niniejsza procedura określa zasady organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość, związane z tym prawa i obowiązki Dyrektora, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów, a także metody i techniki kształcenia na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 2.
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
 • Kształceniu na odległość – należy przez to rozumieć takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Nauczycielu – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle;
 • Szkole, jednostce– należy przez to rozumieć Gminny Zespół Szkół w Skarbimierzu-Osiedle.
 • 3.
 
Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 • ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 • zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
  1. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym;
  2. uczniów klas I- III;
  3. uczniów klasy IV;
  4. uczniów klas V- VII;
  5. uczniów klasy VIII.
 
 • 4.
Nadzór pedagogiczny
 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem na odległość prowadzi Opolski Kurator Oświaty w zakresie:
 • sposobu realizacji kształcenia na odległość;
 • stopnia obciążeń uczniów realizacja zleconych im zadań.
 1. Dyrektor Szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.
 3. Dyrektor w ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego dostosował metody przeprowadzania kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów prawa, realizacji podstawy programowej oraz sposób prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 5.
 
 1. Dyrektor Szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący o problemach i trudnościach wynikających z realizacji kształcenia na odległość.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji kształcenia na odległość w stosunku do wybranych uczniów. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym ustali alternatywne formy kształcenia.
 4. Organ prowadzący jednostkę może użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet.
 5. Użyczenie sprzętu oznacza konieczność zawarcia umowy użyczenia. Umowę co do zasady rodzic zawiera z organem prowadzącym, który jednak może być reprezentowany przez dyrektora – po udzieleniu mu stosownego upoważnienia.
 
 
 
 
Rozdział 2
Prawa i obowiązki Dyrektora Szkoły
 • 6.
 
 1. Dyrektor na bieżąco koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów, w tym:
 • Uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 • Uczniów zdolnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne.
 1. Dyrektor Szkoły w celu realizacji kształcenia na odległość:
 • przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania;
 • ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;
 • wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
 • zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;
 • ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. Dyrektor Szkoły ustala z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.:
  • równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu;
  • zróżnicowanie tych zajęć;
  • możliwości psychofizyczne ucznia;
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 2. Dyrektor Szkoły w celu zorganizowania kształcenia na odległość może poprosić o wsparcie techniczne i informatyczne Administratora e-szkoły oraz osoby aktualizujące stronę szkoły i szkolnego Facebooka.
 
 • 7.
Zasady współpracy szkoły z sanepidem
 
 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- epidemiologiczną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno – epidemiologiczną.
 5. Dyrektor Szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19.
 
Rozdział 3
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • 8.
 
 1. Zgodnie ze Statutem szkoły w szkole organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Do dyspozycji nauczycieli, rodziców oraz uczniów są: psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający oraz wychowawca świetlicy.
 4. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych pomoc udzielana w oddziale przedszkolnym jest w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • porad i konsultacji.
 • 9.
 1. Formę kontaktu pedagog i psycholog dostosowuje do potrzeb i możliwości, może to być za pośrednictwem:
  • telefonu;
  • poczty elektronicznej;
  • dziennika elektronicznego;
  • komunikatorów typu Microsoft Teams, Skype, Messenger, WhatsApp, Facebook;
  • Rozwiązań chmurowych.
 2. Charakter zadań jest zależny od rodzaju zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, może mieć formę:
 • zajęć on-line z uczniami;
 • czatu z uczniami;
 • opracowania materiałów i ćwiczeń do samodzielnej pracy ucznia.
 1. Kontakty z uczniem objętym pomocą psychologiczno- pedagogiczną nawiązywane są regularnie.
 2. Pedagog i psycholog szkolny prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.
 3. Pedagog i psycholog szkolny określa stałe godziny dyżurowania prowadząc wsparcie dla rodziców i uczniów.
 4. Pedagog i psycholog szkolny udostępnia uczniom oraz rodzicom materiały i instrukcje dostosowane do ich możliwości psychofizycznych i rodzaju niepełnosprawności oraz przekazanie ich poprzez komunikatory internetowe, pocztą elektroniczną czy przesłanie do domów.
 5. Pedagog i psycholog szkolny ma obowiązek:
  • ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów i rodziców;
  • organizowania konsultacji on- line;
  • świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
 6. otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
 7. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
 8. minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
 9. otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
 10. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego;
 • wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.
 1. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga i psychologa powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych z obecną sytuacją, izolacją uczniów, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście bieżących zaleceń dot. stanu epidemii.
 
 
 
 
 
 • 10.
Logopeda szkolny
 
 1. Logopeda przygotowuje i przekazuje rodzicom ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel.
 2. Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.
 3. Zaleca się aby logopeda nagrywał i przesyłali filmiki instruktażowe rodzicom.
 4. Logopeda szkolny określa stałe godziny dyżurowania na skype, Messenger, poczta elektroniczna, telefonicznie – wsparcie dla rodziców i uczniów.
 • 11.
Nauczyciel wspomagający
 
 1. Nauczyciele wspomagający pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami przedmiotów w celu wspomagania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 2. Nauczyciele wspomagający, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczniem bądź jego rodzicem pozostają do dyspozycji na zasadach udzielania wsparcia poprzez komunikatory, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną bądź inne formy kontaktu wypracowane na potrzeby ucznia i rodzica.
 
Rozdział 4
Metody kształcenia na odległość
 • 12.
Przed rozpoczęciem nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Szkoła:
 • sprawdza, czy zapewniono kontakt za pośrednictwem internetu ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • sprawdza czy posiada aktualne numery telefonu wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • przeprowadza analizę możliwości zdalnej realizacji tygodniowego rozkładu zajęć klas i oddziałów;
 • uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności;
 • przygotowuje możliwości zdalnego monitorowania i oceniania postępów ucznia;
 • opracowuje informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość;
 • opracowuje informacje dla rodziców i uczniów dotyczące w szczególności:
  1. organizacji warunków do nauki w domu,
  2. sposobów motywowania i wspierania ucznia w systematycznym uczeniu się poza Szkołą,
  3. zasad zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.
 • 13.
 1. Komunikowanie się̨ przez Internet może przebiegać w dwóch trybach:
  • synchronicznym– komunikowanie w czasie rzeczywistym (on- line);
  • asynchronicznym– z przesunięciem w czasie, wysyłanie komunikatów następuje w rożnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi.
 2. Bezpośrednią platformą do prowadzenia nauczania zdalnego stanowi dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma TEAMS
 3. Nauczyciel ma obowiązek wskazania, uczniom ogólnie dostępnych źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym szkoły materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 4. Przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania następuje za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
 
Rozdział 5
Prawa i obowiązki pracowników
 • 14.
Prawa i obowiązki nauczycieli
 
 1. Pracownicy pedagogiczni podczas pracy z uczniami zobowiązani są do uwzględnienia różnych potrzeb edukacyjnych, w tym z wynikających z niepełnosprawności.
 2. Zobowiązuje się pracowników do ponownego przeanalizowania dokumentacji uczniów z orzeczeniem i opinia poradni PPP.
 • 15.
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym treści i zadań do samodzielnego wykonania w domu.
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej formy komunikacji nauczyciel może udostępnić rodzicom:
1)    propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
2)    konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy jego dziecka, adekwatną do realizowanego programu;
3)    opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
4)    linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych;
5)    programy, zabawy on-line.
 1. Materiały powinny być udostępniane w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych.
 2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego przekazują zadania w sposób zrozumiały dla każdego rodzica.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.
 4. Rodzice powinni zwrócić uwagę na staranność i dokładność działań dziecka. Wszelkie informacje i zadania będą opisane w punktach, aby przekaz zadań i czynności był czytelny.
 
 • 16.
Diagnoza przedszkolna
 
 1. Obserwacja pedagogiczna w powinna zakończyć się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Nauczyciele do końca kwietnia zobowiązani są przekazać rodzicom (za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola) diagnozę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, na podstawie dotychczasowej pracy z dzieckiem oraz obserwacji.
 3. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przydane mogą okazać się również zadania odsyłane przez rodziców.
 4. Należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań.
 5. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o:
1)    preferowaniu zabawy indywidualnej;
2)    łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek;
3)    wysokim stopniu ruchliwości;
4)    nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu;
5)    potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom.
 1. Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
 
 • 17.
 
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonują weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do:
 • dokumentowania pracy własnej zgodnie z niniejszą procedurą;
 • systematycznej realizacji treści programowych;
 • poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach oceniania, sprawdzania frekwencji, wymagań w odniesieniu do pracy własnej uczniów;
 • przygotowywania materiałów, scenariuszy lekcji, w miarę możliwości prowadzenia wideokonferencji, publikowania filmików metodycznych, odsyłania do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, które oferują bezpłatny dostęp;
 • zachowania wszelkich zasad związanych z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w pracy zdalnej poza szkołą;
 • przekazywania uczniom odpowiednich wskazówek oraz instrukcji;
 • kierowania procesem kształcenia, stwarzając uczniom warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej;
 • przestrzegania zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych.
 1. Nauczyciel pracuje z uczniami, bądź pozostaje do ich dyspozycji, zgodnie                                    z planem lekcji określonym dla każdej klasy na każdy dzień tygodnia.
Nauczyciel ma możliwość indywidualnego ustalenia form komunikowania się z uczniem wraz z ustaleniem godzin poza planem lekcji.
 
 
 • 18.
Nauczyciel wychowawca
 1. Każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem
  i uczniem. Dopuszcza się możliwość pozyskiwania adresów e-mail uczniów przez nauczycieli do zakładania kont klasy na portalach wydawnictw oświatowych, z zasobów których korzysta nauczyciel i szkoła.
 2. Wychowawcy klas przekazują swoim uczniom i ich rodzicom adresy mailowe
  do kontaktu z nauczycielem.
 
 • 19.
 1. Bibliotekarz pozostaje do dyspozycji dyrektora i wspomaga proces kształcenia uczenia na odległość, szczególnie w przypadkach, kiedy istnieje utrudniony, bądź niemożliwy kontakt poprzez wykorzystanie Internetu.
 2. Bibliotekarz przygotowuje przydatne informacji, które nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą wykorzystać podczas pracy z uczniem.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 przesyłane są przez Dziennik elektroniczny do nauczycieli, uczniów i rodziców.
 
 • 20.
Wychowawca świetlicy
Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują on- line zestaw zabaw
i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu w kreatywny sposób.
Nauczyciele udostępniają propozycje spędzania wolnego czasu na stronie internetowej Szkoły.
 • 21.
 
Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych o wymianę doświadczeń i spostrzeżeń podczas realizacji kształcenia na odległość.
 
 • 22.
 
 1. Kompetencje Rady Pedagogicznej pozostają bez zmian.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej i głosowania nauczyciel mogą odbywać się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Głosowania są jawne.
 3. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 4. Zebrania rady pedagogicznej protokołowane mogą być w formie elektronicznej lub nagrań audio i video.
 
Rozdział 6
Zadania i obowiązki uczniów i rodziców
 • 23.
 
 1. Uczniowie i ich rodzice pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami i wychowawcami.
 2. Uczniowie zobowiązani są do założenia bezpłatnych kont na poleconych przez nauczyciela platformach edukacyjnej oraz zainstalowania oprogramowania rekomendowanego przez szkołę.
 3. W przypadku braku możliwości korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli lub problemów z systemem – uczeń zobowiązany jest go zawiadomić.
 4. Uczeń zobowiązany jest do
  • kontrolowania realizacji treści nauczania, odrabiania i odsyłania terminowo zadań domowych, prac kontrolnych, itp.;
  • Kontaktowania się z nauczycielem za pomocą ustalonych narzędzi w godzinach zgodnych z tygodniowym planem lekcji lub w czasie ustalonym indywidualnie z nauczycielem;
 5. Rodzice zapewniają w szczególności uczniom:
  • odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu;
  • dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną pozycję pracy;
  • właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego.
 6. Rodzice uczniów klas I- III zobowiązani są do:
  • odbierania codziennie materiałów od nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;
  • kontrolowania treści nauczania oraz wykonywania zadań i prac przez dziecko;
  • odsyłania terminowo zadanych zadań i prac dzieci za pomocą ustalonych środków komunikacji (dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna oraz komunikatory: Messenger i WhatsApp).
 
Rozdział 7
Materiały edukacyjne
 • 24.
 
 1. Dyrektor Szkoły w szczególności rekomenduje do korzystania z następujących możliwości kształcenia na odległość:
 • poczta elektroniczna;
 • strony internetowe rekomendowane przez MEN;
 • Facebook, Messenger, Whatsapp;
 • Microsoft TEAMS;
 • Google Hangouts;
 • Google Classroom;
 • Office 365;
 • platformy edukacyjne wydawnictw pedagogicznych;
 • Zintegrowana Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN;
 • Materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN;
 • Materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
 1. Wymieniony w ust. 1 katalog, nie jest zamknięty. Nauczyciel może przyjąć inne rozwiązania.
 2. Uczniowie oraz nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pakietu Office 365 Education, zawierającego programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, który zapewnia:
 • Microsoft Teams— centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania;
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms;
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway;
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint;
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams;
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB;
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze;
 • Konferencje wideo HD.
Rozdział 8
Zasady kształcenia na odległość
 • 25.
 
 1. Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w formach mieszanych: zajęcia on-line oraz zlecanie uczniom wykonywanie ćwiczeń we własnym zakresie (bez użycia komputerów).
 2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach on-line zobowiązuje się ucznia do uczestniczenia w programach telewizyjnych oraz słuchanie audycji radiowych realizujących treści podstawy programowej. Jednocześnie uczeń lub jego rodzice zobowiązani są zgłosić wychowawcy trudności w realizacji zajęć on-line. Wychowawca klasy, nauczyciele wraz z uczniami i rodzicami muszą wypracować wspólny model współpracy.
 3. W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej nauczyciel zobowiązany jest do ograniczenia się tylko do przesyłanych materiałów edukacyjnych i ćwiczeń do samodzielnego wykonania w domu (bez użycia komputera).
 4. Harmonogram zajęć poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 • zajęcia lekcyjne on-line nauczyciela z oddziałem klasowym rozpoczynają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć;
 • Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści programowe z wykorzystaniem opracowanych przez siebie form przekazu;
 • Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami i udzielanie odpowiedzi;
 • Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin;
 • W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz etc. ) link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych;
 • Nauczyciel ustala z oddziałem klasowym formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami w dniu, w którym zrealizował lekcję on-line – w celu udzielania odpowiedzi;
 • Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia on-line z wykorzystaniem platformy– do określonej godziny danego bądź kolejnego/ych dnia/i – uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych;
 1. Nauczyciel może zlecić odesłanie przez ucznia/rodzica wykonanych zadań w celu ocenienia.
 2. Nauczyciel odsyła do ucznia ocenioną pracę zgodnie z niniejszą procedurą.
 3. Nauczyciel również może nagrywać krótkie filmiki lub pliki audio wyjaśniające nowe zagadnienia pomagające uczniom zrozumieć materię.
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest zachęcać uczniów
  do codziennego ruchu, przypominając zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 5. W przypadku braku możliwości odbierania wiadomości elektronicznych przez uczniów i rodziców wychowawca klasy telefonicznie ustala z rodzicami zasady nauczania.
 • 26.
Realizacja nauczania dzieci objętych obowiązkowych rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 1. Nauczyciele zobowiązani są do wskazywania rodzicom (telefonicznie, poprzez komunikatory, e-mail) zadań i ćwiczeń w książkach do uzupełniania.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest wskazać rodzicom instruktaż do zadań oraz wyjaśnić problematyczne kwestię.
 3. Rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac.
 4. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi wykonanych przez dziecko zadań.
 5. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.
 6. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.
 
Rozdział 9
Ocenianie
 • 27.
 
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia.
 
 
 • 28.
Ocenianie bieżące
 
 1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. Zasady oceniania muszą być dostosowane do przyjętych w szkole rozwiązań kształcenia na odległość.
 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas kształcenia na odległość do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
  • Obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie MS Office 365;
  • Zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem i kolegami w grupie;
  • Rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
  • Terminowe wykonywanie zadań;
  • Wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;
  • Wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
 4. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.
 5. W zależności od formy komunikacji w uczniem, nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących wytycznych :
 • ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;
 • dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez uczniów;
 • ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane w wyznaczonym terminie poprzez pocztę elektroniczną lub inną formę (np. poprzez komunikatory);
 • ocenianiu podlegają prace pisemne, które zostały określone ze stosownym wyprzedzeniem. Praca pisemna nie może trwać dłużej niż to wynika z dziennego planu lekcji dla klasy.
 • odpowiedzi ustne udzielane w czasie rzeczywistym za pomocą komunikatorów elektronicznych;
 • przygotowanie projektu przez ucznia.
 • 29.
 1. W ocenianiu zajęć z wychowania fizycznego, nauczyciel bierze pod uwagę
  prace pisemne ucznia bądź przygotowaną prezentację lub projekt dotyczące tematyki kultury fizycznej i edukacji prozdrowotnej oraz teoretyczną znajomość zagadnień sportowych, np. poprzez opracowanie planu rozgrzewki, opis zasad danej gry zespołowej lub przygotowanie tygodniowego planu treningowego.
 2. Nauczyciel wychowania fizycznego może rekomendować uczniom korzystanie ze sprawdzonych stron internetowych, na których zamieszczane są zestawy bezpiecznych ćwiczeń fizycznych i instruktaży tanecznych możliwych do wykonania w domu lub na świeżym powietrzu, np. na terenie dostępnych lasów i parków.
 3. Nauczyciel wychowania fizycznego może oceniać ucznia także na podstawie odesłanych przez ucznia nagrań/ zdjęć z wykonania zleconych zadań
 4. Nauczyciel wychowania fizycznego może zachęcać uczniów do wypełniania dzienniczków aktywności fizycznej.
 • 30.
Ocenianie zachowania
 1. Ocenianie zachowania uczniów polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkoły, a także zachowanie ucznia w okresie nauki na odległość, a zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki.
 2. Przy ocenianiu zachowania można wziąć również pod uwagę kulturę korespondencji, którą odznacza się uczeń – tj. sposób w jaki formułuje wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli (np. z zachowaniem odpowiednich form grzecznościowych).
 3. W trakcie nauczania zdalnego z wykorzystaniem chociażby wideokonferencji można wziąć pod uwagę zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji – np. czy przeszkadza nauczycielowi oraz innym uczniom w trakcie wypowiedzi.
 • 31.
 1. O postępach w nauce uczniowie oraz ich rodzice są informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 2. Po sprawdzeniu pracy ucznia nauczyciel wysyła informację zwrotną z podsumowaniem lub oceną wykonanego zadania.
 3. Nauczyciel uzasadnia każda ustaloną ocenę. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
 • odwoływać się do wymagań edukacyjnych;
 • przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 • wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
 
 • 32.
Ocenianie kształtujące
 
 1. Podczas oceniania kształcenia na odległość warto wykorzystywać zasady oceniania kształtującego.
 2. Ocenianie kształtujące to szczególny sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się. Dzięki niemu nauczyciel może modyfikować dalsze nauczanie i dawać uczniom informację zwrotną pomagającą im w nauce.
 3. Główne zasady oceniania kształtującego:
  • określenie celu poszczególnych prac i zadań oraz formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia;
  • ustalenie jasnych kryteriów oceniania, czyli tego, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia – co będzie dowodem na to, że cele zostały osiągnięte.
   Kryteria pomagają uczniom przygotować się oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział;
  • stosowanie efektywnej informacji zwrotnej – nauczyciel zamiast stawiać ocenę sumującą przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Dobra informacja zwrotna zawsze powinna zawierać cztery elementy:
 4. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 5. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
 6. wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
 7. wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;
  • budowanie atmosfery uczenia się, współpracując z uczniami i rodzicami – wprowadzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci;
  • formułowanie odpowiednich pytań kluczowych – zadawanie przez nauczycieli kluczowych pytań skłania uczniów do myślenia oraz ukazują uczniom szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę;
  • wprowadzenie procesu samooceny- jeżeli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.
 
 • 33.
 
Nauczyciel wszystkie bieżące oceny umieszcza niezwłocznie po wystawieniu w dzienniku elektronicznym obowiązującym w szkole.
 
 • 34.
Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela.
 2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen bieżących jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
 3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  • frekwencja na zajęciach (w tym na zajęciach podczas kształcenia na odległość) z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  • usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  • uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  • skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym –konsultacji indywidualnych.
 4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Podanie może być wysłane na adres poczty elektronicznej wychowawcy.
 5. Wychowawca klasy i nauczyciel przedmiotu sprawdzają spełnienie wymogów, w przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ustępie 4. prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 6. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań lub przystępuje do udzielania odpowiedzi ustanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy. Z ustnej odpowiedzi ucznia sporządza się protokół, który jest dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
 8. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian lub odpowiedz ustna została zaliczona na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 9. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 • 35.
Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej
 
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.
 4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 6. Dyrektor Szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 9. Z prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  imię  i  nazwisko  ucznia,  nazwę  zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian, termin sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 11. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
 
 • 36.
Egzamin klasyfikacyjny
 
 1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Ustalając ocenę klasyfikacyjną nauczyciel zobowiązany jest brać pod uwagę frekwencję ucznia od początku roku szkolnego. W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę także możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową i rodzinna itd.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
 3. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 5. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.
 6. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektoraszkoły.
 8. Dyrektor Szkoły ustala skład komisji przeprowadzającej egzamin.
 9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.
 2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
  w wyniku egzaminu
 • 37.
Egzamin poprawkowy
 
 1. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,
  z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
 3. Jeżeli nie ma żadnych przeciwskazań ani przeszkód egzamin poprawkowy może być przeprowadzony zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektoraszkoły, nie później niż do końca września.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • nazwę zajęć edukacyjnych;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. W przypadku egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej protokół wypełnia się zdalnie.
 2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Członkowie komisji podpisują protokół po zniesieniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
 5. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
  z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 
 
Rozdział 10
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • 38.
 1. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami ustala tygodniowy zakres materiału tak, by uczniowie byli równomiernie obciążeni zajęciami w poszczególne dni tygodnia oraz by były one zróżnicowane. Dyrektor kładzie również nacisk na to, by treści nauczania były dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów, a także na łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
 2. Podczas organizacji kształcenia na odległość należy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniówz urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.
 3. Podczas nauki z wykorzystaniem komputera należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze:
  • odpowiedni dobór mebli: krzesło z regulowaną wysokością oraz regulowanym odchyleniem oparcia, aby dostosować je do wzrostu użytkownika;
  • klawiaturę i ekran monitora należy ustawić w odpowiedniej odległości dostosowanej do wzrost i wzroku użytkownika, zaleca się zachowanie właściwej odległość twarzy od monitora: około 40- 70 cm;
  • optymalne ustawienie monitora – odchylenie go lekko do tyłu i ustawienie tak, aby był idealnie przed użytkownikiem;
  • wykonywanie co godzinę przerw w pracy przy komputerze oraz ćwiczeń relaksacyjnych oczu i mięśni szyi, barków i dłoni;
  • rozgrzanie nadgarstków, palców, przedramion;
  • utrzymywanie właściwej pozycji siedzącej: zachowanie naturalnej krzywizny kręgosłupa, podparcie pleców w okolicy lędźwiowej, oparcie przedramion na podłokietnikach,
  • używanie okularów korekcyjnych, w przypadku wady wzroku;
  • zapewnienie odpowiedniego oświetlenia.
 • 39.
Postanowienia końcowe
 1. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących kształcenia na odległość, na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
 2. Dyrektor zawiadamia uczniów, rodziców i nauczycieli o rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość poprzez komunikat na stronie internetowej oraz wiadomość za pośrtednictwem dziennika elektronicznego lub e-mail.